Договір про надання інформаційно-консультаційних і навчальних послуг
ФОП Зайченко Ніна Володимирівна, код 3075011360, що діє на підставі Виписки з ЄДР 2000690000000054027, (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та фізична особа, дані якої введені в форму для заповнення на сайті milkblogger.com (надалі – «Сайт», (надалі – «Замовник»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання інформаційно-консультаційних і навчальних послуг (надалі – «Договір») про наступне.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передає Виконавцеві завдання, на підставі якого повинні бути надані відповідні послуги, та зобов'язується їх оплатити у порядку та строки, передбачені даним Договором, а Виконавець бере на себе зобов'язання у порядку та строки, передбачені даним Договором, надати йому послуги за цим Договором.

2. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику інформаційно-консультаційних і навчальних послуг передбачених цим Договором, а саме: консультації з питань грудного вигодовування, дитячого харчування, дитячого та сімейного сну, слінгоносіння.
Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
1. Обов'язки Виконавця:
  • Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  • Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
  • Надавати інформаційно-консультаційні послуги, визначені цим Договором;
2. Обов'язки Замовника:
  • Своєчасна оплата послуг, наданих Виконавцем.
  • Прийняття наданих Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг;
3. Права Виконавця:
  • припинити надання Послуг Замовникові без повернення коштів до одержання Виконавцем письмових пояснень від Замовника у випадку не надходження оплати за Послуги у встановлений в цьому Договорі строк. При цьому строк, в який Виконавець повинен був надати послуги, збільшується на час такої затримки оплати з вини Замовника.
4. Права Замовника:
  • Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору.
Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем визначається згідно обраної послуги на Сайті.

Замовник здійснює 100 % передоплату послуг на Сайті, і з цього моменту Договір вважається підписаним.
Стаття 4. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

1.1. Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Виконавець зобов'язується

- не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Замовника, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і
- не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди без згоди Замовника.

1.2. Замовник зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Виконавця, іншими особами, якого Замовник дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:

2.1. інформація вже відома Стороні, яка одержує, до моменту підписання акту передачі конфіденційної інформації і уповноваженими представниками Сторін цього Договору;

2.2. інформація незалежно розроблена Виконавцем, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором;

2.3. інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін;

2.4. інформація розкрита уповноваженому державному органові на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Виконавця/Замовника, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Виконавець/Замовник, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.
Стаття 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. Відповідальність Сторони за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, встановлюється за законодавством, що застосовуються за цим Договором, крім випадків, коли доведено, що таке невиконання чи неналежне виконання було зумовлене форс-мажорними обставинами.

У разі ненадання послуг у строк понад 2 доби через договірний термін, Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 20% від загальної вартості цього Договору.

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.
Стаття 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді України. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.
Стаття 7. ДІЯ ДОГОВОРУ
1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати на Сайті. Цей Договір діє до (і) повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором або (іі) його припинення в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін шляхом надіслання за робочих днів попереднього письмового повідомлення іншій Стороні.

2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
Стаття 8. Запевнення та гарантії
1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.
Стаття 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі або при заповненні форми на Сайті реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані і засвідчені підписами Сторін.

6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в електронному вигляді.